مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست جهاددانشگاهی لرستان