دیدار رئیس جهاددانشگاهی لرستان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۳

دکتر دهقانی جهت پیگیری اعتبارات و بهره مندی جهاد دانشگاهی با دکتر حسن پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان دیدار کرد.

همچنین در این جلسه بنا شد دکتر حسن پور از مجموعه فعالیت های جهاددانشگاهی بازدید کنند.