معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان تاکید کرد: لزوم حمایت از افراد صاحب ایده برای ایجاد اشتغال دانش‌بنیان

۱۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۴۳۶ تجاری سازی و اشتغال
معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان تاکید کرد:  لزوم حمایت از افراد صاحب ایده برای ایجاد اشتغال دانش‌بنیان

معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان تاکید کرد:

لزوم حمایت از افراد صاحب ایده برای ایجاد اشتغال دانش‌بنیان

معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان گفت: ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﻫﺪﻑ اصلی، کمک ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﯾﺪﻩ برای ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺑﻨﯿﺎﻥ است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه لرستان، سمیه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﯾﺶ «ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ» که در استانداری لرستان برگزار شد، بیان کرد: ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﺳﺎﻝ‌ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺎﺭﮎ‌ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻢﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ شد.

ﻭﯼ با تقدیر از دکتردهقانی‌الوار ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ برای حمایت‌های ویژه از مرکز رشد، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ این حمایت ها رشد 5 برابری داشته است.

معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان با بیان این‌که دستیابی به ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ حاصل ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻪ‌ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩه است، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺷﺪجهاددانشگاهی ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎﺭﯼ‌ﺳﺎﺯﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺩﺍﻧﺶ‌ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﻢ، ﺍﯾﻨ‌ﮑﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘه باشیم ﻧﺨﺒﮕﺎن ما ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﯾﻨ‌ﮑﻪﻧﺨﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ، ﺟﺎﯼ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﮔﺮ ﻧﺨﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ‌ﺩﻧﺒﺎﻝﻣﯿﺰ ﺑﮕﺮﺩﺩ ﻓﺮﺩ ﻋﺎﺩﯼ چه‌کار ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.

 

 

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻣﺎ ﻃﻮﺭﯼ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥﺷﻐﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐرده ﻭ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ.

معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ  ﺍﯾﻦ است ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﯾﺪﻩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺑﻨﯿﺎﻥ ﮐرده ﻭ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽﺍﺯ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻨﺪ.

 


نظر شما :