چاپ مقاله پژوهشگر جهاددانشگاهی واحد لرستان در دوفصلنامه پژوهشی منظر شهر دانشگاه شیراز

۱۴ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۲۵۱ پژوهشی
چاپ مقاله پژوهشگر جهاددانشگاهی واحد لرستان در دوفصلنامه پژوهشی منظر شهر دانشگاه شیراز

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان مقاله با عنوان ارزیابی میزان تحقق کاربری زمین در طرح های توسعه شهری با تاکید بر کاربری فضای سبز، مطالعه موردی شهر دورود مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان میزان تحقق پذیری طرحهای توسعه شهری، شهرهای خرم آباد، بروجرد، دورود و نورآباد به کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی لرستان توسط دکتر بیرانوندزاده و همکاران در دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دانشگاه شیراز به چاپ رسید.

بیرانوندزاده از پژوهشگران مرکز خدمات تخصصی GIS جهاددانشگاهی واحد لرستان بیان نمود: یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه پراکندگی فعالیتها در شهرها، مطالعه نحوه استفاده از زمینهای شهری است، رشد و تحول سریع شهرها در قرن اخیر و به خصوص در چند دهه اخیر باعث رواج طرحهای شهری برای موزون ساختن توسعه شهری شده است.

وی در ادامه افزود: مقاله مذکور با هدف میزان تحقق­ پذیری طرح ­های توسعه شهری در شهر دورود تدوین شده است. که نتایج این پژوهشنشان داد کاربری­ های محقَق شده مصوب در طرح جامع دورود،کاربر­یهای مسکونی،آموزشی،فرهنگی،تفریحی،درمانی،صنعتی وحمل ونقل میباشند.سایرکاربریهایپیشنهادی درطرح جامع مصوب در مقایسه باطرح موجودتحقق نیافته اند.درشهردورودمیزان سرانه کاربری فضای سبزدروضع موجود4/04 مترمربع می باشدکه درمقایسه باسرانه مصوب طرح که 9 مترمربع مصوب شده است،تحقق پیدانکرده است.

 درنهایت قالب مدل SWOT تعداد 11 نقطه قوت دربرابر 25 نقطه ضعف داخلی وتعداد 11 فرصت خارجی دربرابر 16 تهدیدخارجی،درارتباط باوضع موجودتحقق پذیری اهداف ط­ر­حهای توسعه شهری شناسایی وموردبررسی قرارگرفته است .


نظر شما :