نمونه ای از ارقام کشت شده در نهالخانه و مرکز تولید نشاء شهرک گلخانه ای کوهدشت

۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۸
نمونه ای از ارقام کشت شده در نهالخانه و مرکز تولید نشا شهرک گلخانه ای کوهدشت
نمونه ای از ارقام کشت شده در نهالخانه و مرکز تولید نشا شهرک گلخانه ای کوهدشت
نمونه ای از ارقام کشت شده در نهالخانه و مرکز تولید نشا شهرک گلخانه ای کوهدشت
نمونه ای از ارقام کشت شده در نهالخانه و مرکز تولید نشا شهرک گلخانه ای کوهدشت
نمونه ای از ارقام کشت شده در نهالخانه و مرکز تولید نشا شهرک گلخانه ای کوهدشت
نمونه ای از ارقام کشت شده در نهالخانه و مرکز تولید نشا شهرک گلخانه ای کوهدشت
نمونه ای از ارقام کشت شده در نهالخانه و مرکز تولید نشا شهرک گلخانه ای کوهدشت