بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از جهاددانشگاهی

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۶
بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از جهاددانشگاهی