نمایی از مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی(بام خرم‎آباد)

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۵
نمایی از مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی(بام خرم‎آباد)
نمایی از مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی(بام خرم‎آباد)
نمایی از مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی(بام خرم‎آباد)
نمایی از مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی(بام خرم‎آباد)
نمایی از مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی(بام خرم‎آباد)